Book Release: Alexandros Schismenos – Castoriadis Against Heidegger: Time and existence

0
[ENG – FR BELOW]
Κυκλοφορεί, με τίτλο Castoriadis against Heidegger: Time and existence, η αναθεωρημένη και εμπλουτισμένη αγγλική έκδοση του βιβλίου Καστοριάδης εναντίον Χάιντεγκερ: Χρόνος και ύπαρξη του συντάκτη μας Αλέξανδρου Σχισμένου, το οποίο εκδώσαμε στα ελληνικά το 2020. Η παρουσίαση και ένα απόσπασμα:
 
cah.jpg
 
The political actions of Martin Heidegger raise a compelling question to those concerned with philosophy: How was one of the most important philosophers of the 20th century willing to ally himself with Nazism and what does this mean for philosophy? This question has been raised and brushed aside from the end of the Second World War, when Heidegger was formally accused for his involvement with Hitler’s regime and forbidden to attain any official teaching position henceforth. Important thinkers, like his colleague and friend in the pre-war years, Karl Jaspers. testified then against him. But Heidegger’s fame rose again above his indignity in the 1950s, when Hannah Arendt in the USA and Jean-Paul Sartre in France, among others, began once again to spread the word of his philosophy and translate his works.
These problems have recently intensified after the posthumous publication of Heidegger’s 
Black Notebooks (Schwarze Hefte) in 2014, containing his notes from 1931-1941. Their publication caused seismic tremors in the field of philosophy, with Heidegger’s opponents considering themselves finally vindicated by his own pen, and his supporters trying to separate thinking from actual life. However, the influence of Heidegger’s thought – as well as that of other representatives of German anti-humanist nationalistic conservatism, such as Oswald Spengler – continues to spread, not only in academic but also in broader social and political circles. In the face of this spreading influence, which is combined with the influence of some disciples such as Nick Land or Giorgio Agamben, a biographical-type confrontation is not enough.
We should confront Heidegger directly at the core of his philosophy. We cannot afford to ignore him or bury him under superficial gossip. Instead, we should confront him philosophically. We might be able to clear the ground for such a confrontation, if we resort to the philosophical concepts of autonomy, temporality, and human freedom.
In my opinion, the most important philosophical challenge to Heideggerian thought, in this context, has been expressed by Cornelius Castoriadis. In the following chapters, I will argue in favor of this position, outlining the Castoriadian philosophy of time in contrast to the Heideggerian and highlighting the main points of their opposition.
The book is divided into two parts. Part one, “Castoriadis against Heidegger” deals with the basic concepts and arguments of both philosophers around human existence, the individual, society, and temporality. We start by presenting Heidegger’s scandal in the social-historical context but also with the help of Hannah Arendt’s last assessment of the thinker. We move on to outline the basic concepts and structures of Heidegger’s philosophical thinking in parallel with Castoriadis’ criticism as regars politics, ontology and technoscience. Part two, “Time and existence” first examines the relevant approaches of Lukacs and Ricoeur in comparison to Heidegger and Castoriadis, to elucidate the basic concept of temporality and then presents an outline of Castoriadis’ insights on time and existence, before finally applying these concepts to contemporary social-historical phenomena that redefine and transform human existence and social temporalities, like space exploration, digital cyberspaces and online communications.
“This book is a tour de force that excites those who agree or disagree with the philosophy of Heidegger. With clarity and sophistication, Schismenos revives the public debate to reveal the rich possibilities for another world. A must-read for everyone interested in a philosophy that matters.”
– VASILIS KOSTAKIS – Professor of P2P Governance at Tallinn University of Technology and Faculty Associate at Harvard University

Traduction en français (par Claude Helbling) :

ALEXANDROS SCHISMENOS.

CASTORIADIS contre HEIDEGGER. Temps et existence.

Les actions politiques de Martin Heidegger soulèvent une question impérieuse pour ceux qui s’intéressent à la philosophie : Comment l’un des philosophes les plus importants du 20e siècle a-t-il voulu s’allier au nazisme et qu’est-ce que cela signifie pour la philosophie ? Cette question a été soulevée et écartée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque Heidegger a été formellement accusé pour son implication dans le régime hitlérien et interdit désormais d’accéder à tout poste d’enseignement officiel. Des penseurs importants, comme son collègue et ami d’avant-guerre, Karl Jaspers, témoignèrent alors contre lui. Mais la notoriété de Heidegger a de nouveau dépassé son indignité dans les années 1950, lorsque Hannah Arendt aux Etats-Unis et Jean-Paul Sartre en France, entre autres, ont recommencé à faire passer le mot de sa philosophie et à traduire ses oeuvres. Ces problèmes se sont récemment intensifiés après la publication posthume desCahiers noirs(Black Notebooks,Schwartze Hefte) en 2014, contenant ses notes de 1931-1941. Leur publication a provoqué des secousses sismiques dans le domaine de la philosophie, les adversaires de Heidegger s’estimant finalement justifiés par sa propre plume, et ses partisans essayant de séparer la pensée de la vie réelle. Cependant l’influence de la pensée de Heidegger — ainsi que celle d’autres représentants du conservatisme nationaliste anti-humaniste allemand, comme Oswald Spengler — continue de se répandre, non seulement dans les milieux universitaires mais aussi dans les cercles sociaux et politiques plus larges. Face à cette influence grandissante, qui se conjugue à l’influence de certains disciples comme Nick Land ou Giorgio Agamben, une confrontation de type biographique ne suffit pas.

Nous devrions nous confronter directement au coeur de la philosophie de Heidegger. Nous ne pouvons pas nous permettre de l’ignorer ou de l’enterrer sous des commérages superficiels. Au lieu de cela, nous devrions l’affronter philosophiquement. Nous pourrions peut-être préparer le terrain pour une telle confrontation, si nous recourons aux concepts philosophiques d’autonomie, de temporalité et de liberté humaine. A mon avis, le défi philosophique le plus important envers la pensée heideggérienne, dans ce contexte, a été exprimé par Cornelius Castoriadis. Dans les chapitres suivants, je plaiderai en faveur de cette position, exposant la philosophie castoriadienne du temps par opposition à la philosophie heideggérienne et soulignant les principaux points de leur opposition.

Le livre est divisé en deux parties. La première partie, “Castoriadis contre Heidegger” traite des concepts et arguments de base des deux philosophes autour de l’existence humaine, de l’individu, de la société et de la temporalité. nous commençons par présenter le scandale de Heidegger dans le contexte social-historique mais aussi à l’aide de la dernière évaluation du penseur par Hannah Arendt. Nous passons ensuite à l’esquisse des concepts et structures de base de la pensée philosophique de Heidegger parallèlement à la critique de Castoriadis en matière de politique, d’ontologie et de technoscience. La deuxième partie, “Temps et existence” examine d’abord les approches pertinentes de Lukacs et Ricoeur par rapport à Heidegger et Castoriadis, pour élucider le concept de base de la temporalité, puis présente un aperçu des idées de Castoriadis sur le temps et l’existence, avant d’appliquer enfin ces concepts aux phénomènes social-historiques contemporains qui redéfinissent et transforment l’existence humaine et les temporalités humaines, comme l’exploration spatiale, les cyberespaces numériques et les communications en ligne.

“Ce livre est un tour de force qui passionne ceux qui sont d’accord ou non avec la philosophie de Heidegger. Avec clarté et sophistication, Schismenos ravive le débat public pour révéler les riches possibilités d’un autre monde. Une lecture incontournable pour ceux qui s’intéressent à une philosophie qui compte.”

VASILIS KOSTAKIS — Professeur de gouvernance P2P à l’université de Tallinn [Estonie] et professeur associé à l’Université de Harvard.

  • DOI: 10.5281/zenodo.7976649
  • Paperback ‏ : ‎ 492 pages
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 979-8394648090
  • Dimensions ‏ : ‎ 12.85 x 2.82 x 19.84 cm
  • Hardcover ‏ : ‎ 492 pages
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 979-8394891908
  • Dimensions ‏ : ‎ 13.97 x 3.3 x 21.59 cm

Download (PDF, 572KB)

 

Αφήστε ένα σχόλιο

17 + 16 =